Volontärer i vården

posted in: Conny Brännberg | 0

Motion till Regionfullmäktige 2010-03-16

 

 

Volontärer i vården

Många människor arbetar oavlönat med att hjälpa och stödja sina medmänniskor. Enligt Forum för socialt arbete arbetar var femte svensk frivilligt i socialt inriktade organisationer, 26 procent av kvinnorna och 17 procent av männen. De som idag anmäler sitt intresse för att bli volontärer är ofta unga människor.

Det behövs fler volontärer inom sjukvården. I andra länder, som till exempel Kanada, deltar i princip många i
volontärarbete. Det kan handla om allt från arbete bland barn på sjukhus och ungdomar med sociala problem till att följa äldre på promenad och läsa högt. Vi har en hel del att lära av andra länder som har en stark tradition av volontärarbete inom vård och social omsorg. Det ligger stora möjligheter i att fler människor engageras för frivilligt arbete. Framförallt bidrar det till skapandet av ett mänskligare samhälle. Det finns dock många hinder i arbete för att utveckla volontärarbete i Sverige

Volontärarbete i vården är ett värdefullt komplement och en förstärkning till det professionella utförandet av vård och omsorg som sker genom regionens anställda. Erbjudanden om att aktivt medverka finns bland annat från olika brukarorganisationer. I dessa organisationer finns medlemmar som själva har en erfarenhet av en funktionsnedsättning eller en sjukdom och som därför aktivt kan bidra med sina erfarenheter. Volontärer i vården innebär därför att patienter som får vård kan möta medmänniskor med egen erfarenhet av en specifik situation.

Intressenter har också framfört önskemål om att vara delaktiga på olika avdelningar inom regionens sjukhus. Samtal har bland annat förts om matvärdar eller ”tidningsläsare”, dvs personer som kan finnas tillhands för att utgöra ett komplement till vårdpersonalen. I några fall finns en överenskommelse mellan sjukhus och frivilligorganisation. Ett sådant positivt exempel är Skaraborgs Sjukhus och de sjukhusvärdar som finns genom ett samarbete med Röda Korset.

Ett annat exempel är att det inom vissa områden sker utbildningar för patientgrupper. Det kan t ex vara ”diabetesskola” eller ”KOL-skola”. I vissa fall så sker detta i samspel mellan vårdens utförare och patient- eller anhörigföreningar. Det har framförts önskemål om att denna typ av samverkan ska utvecklas inom Västra Götalandsregionen. Dagens regelverk har dock visat sig göra det svårt för ”civila” personers deltagande på en avdelning. Hindren kan handla om allt från hygienfrågor till sekretess.

Det finns många föreningar vars medlemmar har stor erfarenhet som skulle kunna utgöra en tillgång i såväl det förebyggande som det vårdande arbetet inom Västra Götalandsregionens hälso- och sjukvård. Det intresse som civilsamhällets aktörer visar för att medverka i vård och omsorg borde bättre kunna tas tillvara.

Mot bakgrund av ovanstående föreslås Regionfullmäktige besluta

 

att                  Att regionfullmäktige uppdrar åt regionstyrelsen att utarbeta ett regelsystem så att överenskommelser med det civila samhället kan tecknas så att volontärer blir delaktiga i hälso- och sjukvården.

Vänersborg 2010-03-16

Conny Brännberg (KD)

Ledamot av Regionfullmäktige