Lönsamma eltåg

posted in: Karlsborg | 0

Karlsborgsbanan:

Lönsamma eltåg ger nordöstra Skaraborg hållbar utveckling

Västra Götalandsregionens utredning om en framtida potential för Karlsborgsbanan är ute på remiss. Karlsborgs kommun anser att utredningen innehåller värdefull information och visar att stråket längs Karlsborgsbanan har en bra framtida potential och ett resandeunderlag fullt jämförbart med andra järnvägar i Västra Götaland. Nu behövs en komplettering med en realistisk ekonomisk analys.

 

Den kunskap och erfarenhet om regional tågtrafik, och inte minst medvetenheten om behovet av klimatåtgärder som finns idag, visar att det beslut som fattades år 1985 att lägga ner persontrafiken på Karlsborgsbanan var både kortsiktigt och felaktigt. Av de banor som då behandlades av Transportrådet för nedläggning hade Karlsborgsbanan det största trafikunderlaget och var en av få banor som var elektrifierad med god spårstandard. Några av de andra banorna som behandlades, som hade sämre förutsättningar, har utvecklats väl, t ex Ystad-Simrishamn som på många sätt är väldigt lik Karlsborgsbanan. Österlenbanan behölls medan Karlsborgsbanan ersattes med busstrafik.

 

Karlsborgs kommun anser att den aktuella utredningen innehåller värdefull information och visar att stråket längs Karlsborgsbanan har en bra framtida potential och ett resandeunderlag fullt jämförbart med andra järnvägar i landet. Tyvärr innehåller utredningen en redovisning av ett trafikupplägg som delvis bygger på orealistiska antaganden och därför ger en felaktig bild av kostnaderna för återupptagen trafik på banan.  En kostnadskalkyl ingick inte heller i uppdraget som skulle utreda framtida potential för person- och godstrafik.

 

Utredningen behöver därför kompletteras med flera viktiga aspekter innan slutligt beslut tas om banans framtid. Bland annat måste en alternativ ekonomisk analys göras som bygger på förutsättningen att banan utgör en del av Västra Götalands tågsystem med en ur ekonomisk synvinkel realistiskt hastighetsstandard. Framtida hastigheter med buss bör också räknas om då busstiderna beräknas efter dagens förhållanden och utan beaktande av framtida hastighetssänkningar på Rv 49. Berörda kommuners översiktsplaner bör vidare analyseras utifrån förutsättningen att Karlsborgsbanan inte är nedlagd.

 

Ett gemensamt Västra Götaland som görs rundare och där alla delregioner bidrar till hållbar utveckling behöver ta vara på och utveckla sina möjligheter till goda tågförbindelser. Effektivaste medlet för detta i vår del av regionen är upprustning av Karlsborgsbanan i stället för nedläggning. Modern eltågtrafik skulle ungefär halvera restiderna mellan Karlsborg – Tibro – Skövde samt mellan nordöstra Skaraborg och Göteborg.

Detta skulle leda till ökad inflyttning, ökade skatteintäkter och fler arbetsplatser i alla tre kommunerna och bättre förutsättningar för vårt näringsliv. Även regionens skatteintäkter skulle öka vilket ger utrymme för ytterligare insatser på annan kollektivtrafik. Regionförstoringens effekter med förbättrad kollektivtrafik redovisas i en rapport från Västtrafik och IHH Internationella Handelshögskolan i Jönköping. Effektiv tågtrafik på Karlsborgsbanan kan enligt de prognoser som tågexperter tagit fram åt oss göras lönsam för samhället och behöver inte kosta regionen mer pengar än dagens busstrafik.

 

I inledningen till ”Vägledning för att utarbeta Tågstrategi 2035” från regionen står följande:

–       ”Tågstrategi 2035 skall säkerställa utvecklingen av en region med hög tillgänglighet mellan regionhuvudorter och kommuner i enlighet med Vision Västra Götaland”.

–       ”Tågtrafiken är viktig för samhällsutvecklingen och är ett medel för att uppnå den önskade regionförstoringen. Tågtrafik är medlet som kan förena långsiktig hållbar utveckling och ekonomisk tillväxt”.

I det regionala trafikförsörjningsprogrammet för Skaraborg står följande:

–       ”De kommande åren utvecklas det prioriterade nätet med särskild fokus på resmöjligheter till Göteborg.”

Detta är viktigt för en kommun som Karlsborg och inte minst för regionens allt större satsning på hållbar turism med hjälp av kollektivtrafik. Vår kommun har fantastiska möjligheter med bland annat Göta kanal, Tiveden, Forsviks industriminne, Karlsborgs fästning, flera fina bad- och fiskesjöar samt frilufts- och vildmarksliv. Att knyta Karlsborg till järnvägsnätet med direkttåg till Göteborg skulle även leda till ökad turism för regionen.

Ett hållbart transportsystem lyfts också fram i många av regionens dokument. I ”Vägledning för att utarbeta Tågstrategi 2035” står följande:

–       ”Ett långsiktigt hållbart transportsystem kännetecknas av ett system med låga utsläpp av luftföroreningar och koldioxid samt låg energianvändning. En övergång från individuellt resande med personbil till kollektivt resande med tåg leder till bättre miljö.”

samt

–       ”Åtgärder som leder till en övergång från bilresande till tågresande ska prioriteras”.

Regionens huvudmål måste också gälla nordöstra Skaraborg liksom alla mindre kommuner i ytterkanten av Västra Götalandsregionen. Vi är i behov av ett västsvenskt paket även för landsbygden och ytterområdena i regionen. Det internationella energiorganet IEA meddelade förra året att oljetoppen redan är nådd. Peak oil inträffade för omkring 5 år sen. Oljan blir framöver oundvikligen allt dyrare, samtidigt som vi av klimatskäl måste minska vår oljeanvändning. Kraftfulla åtgärder måste nu till för ställa om från oljeberoende, i synnerhet på landsbygden. I denna omställning bör befintliga järnvägar rustas upp i så stor utsträckning det är möjligt och återtrafikeras.

Vi har alla ett åtagande gentemot kommande generationer att göra vad vi kan för att minska klimatpåverkan och lägga grunden till en positiv utveckling i hela Västra Götaland. Genom att komplettera den befintliga utredningen med en ekonomisk analys, uppfylla regionens huvudmål, samt prioritera även de minsta kommunerna kan detta klaras.

 

Kjell Sjölund (C) Kommunalråd Karlsborgs kommun

NN (M) Gruppledare

NN (FP) Gruppledare

NN (KD) Gruppledare

Ann-Sofie Andersson (MP) Gruppledare