Omtag för regionen med grönblå budget

posted in: VG-regionen | 0

Debattartikel – GP
I budgeten för 2015 ingår satsningar på kollektivtrafiken, psykiatrin, kulturen och miljöarbetet och ett betydande resurstillskott till sjukvården för att nollställa underskotten i sjukhusen, skriver den grönblåa majoriteten i Västra Götalandsregionen.

Våra partier, M, MP, FP, C och KD, har tillsammans skapat en handlingskraftig Grönblå majoritet i Västra Götalandsregionen. Vi har enats i en strävan att möta utmaningarna inom sjukvården, främja Västsveriges internationella konkurrenskraft och för att göra nödvändiga satsningar på kollektivtrafiken.

Regionen behöver ett omtag. I dag presenterar vi en tilläggsbudget för år 2015 med satsningar på kollektivtrafiken, psykiatrin, kulturen och miljöarbetet, med ett betydande resurstillskott till sjukvården för att nollställa underskotten i sjukhusen, ge personalen arbetsro och möjlighet att korta köerna.

Våra partier ser behovet av satsningar för fler jobb, på forskning, innovation och industriell utveckling, mer miljö- och klimatinvesteringar, en väl utbyggd och tillgänglig kollektivtrafik samt ett rikare kulturliv. Så ökar vi regionens attraktivitet och förutsättningarna för minskad arbetslöshet och ökande skatteintäkter.

Kollektivtrafiken avgörande
Kollektivtrafiken och de gröna näringarnas utveckling är avgörande för att hela regionen ska kunna växa. Priserna på Västtrafik ska höjas med max fem procent i snitt per år. Samtidigt vill vi påbörja ett arbete med att införa den skånska modellen med ”pågatåg” i Västra Götalandstappning.

Regionens miljöarbete ska få nya resurser för att intensifiera arbetet med att minska farliga kemikalier och läkemedelsrester i vår miljö, öka återvinningsgraden samt införa ett hållbarhetsperspektiv i upphandlingen. Anslagen till miljönämnden ökas från 70 till 85 miljoner kronor. En särskild satsning görs på Botaniska trädgården. Investeringsnivån ska öka för bättre uppvärmning av fastigheter och energieffektivitet samt förbättra den fysiska arbetsmiljön. 

Vår västsvenska sjukvård står sig bra i många avseenden, men det finns också stora problem. Sjukhusen dras med betydande ekonomiska underskott, som inte bara visar sig i röda siffror utan också i växande vårdköer för patienterna. På flera av regionens akutmottagningar är väntetiderna bland de längsta i landet. Ambulansverksamheten är hårt ansträngd och målsättningen om att ambulansen ska vara på plats inom 20 minuter är långt från att uppfyllas. I dag har psykiatrin inte möjlighet att i tid hjälpa alla de som är i behov av hjälp, inte minst gäller detta för barn och unga. Medarbetarna inom vården är varje dag hårt pressade vilket riskerar att leda till högre sjukfrånvaro och dyra lösningar för att klara bemanningen.

Nytt fokus i sjukvårdsfrågorna
Sjukvårdens utmaningar och problem måste mötas med omedelbara insatser. I vårt första gemensamma förslag till budget har vi ett tydligt fokus på att skapa förutsättningar för en stärkt tillgänglighet till hälso- och sjukvård och vi tar ett steg för att ersätta de senaste årens kortsiktiga besparingar på sjukhusen med ett mer långsiktigt arbete fokuserat på kvalitetsutveckling.

Vi tillför hälso- och sjukvården 750 miljoner kronor för att lösa de strukturella ekonomiska problemen på sjukhusen. Det ger möjlighet att blicka framåt för att utveckla såväl den akuta som den nära vården. Samtidigt skapar vi ett ekonomiskt utrymme på 100 miljoner kronor för att stärka ambulansverksamheten och minska väntetiderna på akutmottagningarna.

Människors psykiska hälsa och psykiska välbefinnande måste tas på allvar. Under 2015-2017 tillförs psykiatrin totalt ytterligare 200 miljoner kronor. Medel avsätts för att finansiera den regionala psykiatriplanen, utveckla det förebyggande arbetet mot psykisk ohälsa samt öka tillgängligheten och kompetensutvecklingen inom psykiatrivården. Under 2015 gör vi en särskild satsning på barn- och ungdomspsykiatrin och unga vuxnas psykiska hälsa.

Den nystart för regionen som vi gör kräver ekonomisk styrka. Den, av oss, föreslagna skattehöjningen på 35 öre är en del i att få kapacitet för att skapa framtidstro och arbetsro och en hållbar utveckling i Västra Götaland.

Johnny Magnusson (M)
Birgitta Losman (MP)
Jonas Andersson (FP)
Kristina Jonäng (C)
Monica Selin (KD)