En budget med siktet inställt framåt

posted in: VG-regionen | 0

Fempartier

Pressmeddelande-
Regionfullmäktige beslutade under tisdagen att stödja den GrönBlå majoritetsledningens förslag till tilläggsbudget för 2015.

– Jag är glad att tillsammans i GrönBlå samverkan, nu få möjlighet att leda Västra Götalandsregionen framåt och söka skapa framtidstro och arbetsro i sjukvården. Sjukvården dras med uppenbara problem. Delårsrapporten för augusti visar t ex tydligt på längre köer, minskad produktivitet och sämre tillgänglighet inom sjukvården. Med den nu antagna budgeten för 2015 visar vi genom strategiska prioriteringar och ett betydande resurstillskott till sjukvården, satsningar på kollektivtrafiken, psykiatrin, kulturen och miljöarbetet, var ambitionen ligger – att skapa och upprätthålla en tillgänglig vård av hög kvalitet och en stärkt regional utveckling och attraktionskraft. Det säger Johnny Magnusson (M).

En starkare region med en fortsatt satsning på kollektivtrafiken
Regionens roll ska stärkas både på den nationella såväl som den internationella arenan och som Sveriges ledande industriregion. Kollektivtrafiken och de gröna näringarnas utveckling är avgörande för att hela regionen ska kunna växa. Regionens satsningar för fler jobb fortsätter, förenliga med ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet.

– Den gröna politiken lyser tydlig i den politiska plattform som nu ligger till grund för kommande mandatperiod och ger förutsättningar för ett stärkt regionalt arbete. Jag ser fram emot att fortsätta arbetet för grön omställning, fler jobb, och ett rikare kulturliv. Arbetet för pågatågseffekt och studentrabatt känns extra roligt för mig fortsätter, Birgitta Loman regionråd (MP).

Satsningar på sjukvården
Med den GrönBlå budgeten avsätts ytterligare 750 miljoner kronor till regionens hälso- och sjukvård. Resurser som ska användas till att bl a lösa de strukturella ekonomiska problemen på sjukhusen och öka tillgängligheten. Därutöver tillförs ytterligare totalt 200 miljoner kronor under perioden för en stärkt ambulans- och akutsjukvård.

– Med budgeten visar vi att den nya majoriteten är beredd att prioritera resurser till sjukvården och är beredd att skapa möjligheter för ett långsiktigt arbete fokuserat på kvalitetsutveckling och förbättrad tillgänglighet. Det känns både kul och inspirerande att nu kunna ge sjukvården realistiska ekonomiska förutsättningar för att kunna klara ut sitt uppdrag gentemot våra invånare, säger Jonas Andersson (FP).

Ett offensivt miljöarbete
Industrins konkurrenskraft bygger i hög grad på förmågan att vara ledande på energieffektiva processer och nya råvaror. Västra Götalandsregionen ska främja ett sådant arbete. Regionen har en omfattande egen verksamhet som bör ha en hög miljöprofil. Investeringstakten i regionen ska öka för att slippa värma upp äldre lokaler med alltför hög energiförbrukning som bidrar till klimatförändringar. Anslagen till miljönämnden höjs med ca 15 miljoner kronor från dagens 70 miljoner till 85 miljoner kronor årligen.

-De höjda anslagen möjliggör ett mer aktivt arbete med energi- och klimatinsatser samt utökade satsningar vid Botaniska Trädgården. Det behövs också ett mer offensivt arbete för att minska mängden farliga kemikalier och läkemedelsrester samt en mer miljöanpassad upphandling av varor och tjänster, tillägger Kristina Jonäng (C).

Krafttag för psykiskt välbefinnande
Psykiatrin behöver förbättras, i allt från vården och bemötandet till tillgängligheten. Genom vårt budgetförslag tas ett viktigt steg i detta arbete. Under 2015-2017 tillförs psykiatrin totalt ytterligare 200 miljoner kronor. Det är av största vikt att från politiskt håll agera kraftfullt för att stärka detta område.

– Vi satsar på att intensifiera det förebyggande arbetet mot psykisk ohälsa samt öka kompetensutvecklingen och tillgängligheten inom psykiatrin. Psykisk ohälsa är ett omfattande samhällsproblem, inte minst bland yngre. Vi kommer särskilt att prioritera insatser för att stärka barn- och ungdomspsykiatrin och unga vuxnas psykiska hälsa, säger Monica Selin (KD)

För ytterligare kommentarer kontakta:

Regionråd: 
Johnny Magnusson (M)  0730-98 48 00                     
Birgitta Losman (MP) 0703-67 95 80                              
Jonas Andersson (FP)  0708-37 78 53                                  
Kristina Jonäng (C)  0708-67 16 21                                            
Monica Selin (KD)  0708-44 46 77      

Pressekreterare:
Elise Benjaminsson (M) 0708-45 62 82   
Frida Hagström (MP) 0702-82 56 50             
Pär Lundqvist (FP)  0702-40 57 68              
Maria Andersson (C  0705-21 98 88              
Thomas Palmgren (KD)  076-213 39 21