Kraftiga satsningar i Grönblå detaljbudget för 2015

posted in: VG-regionen | 0

logotyp_gronbla_samverkanPressmeddelande-
GrönBlå satsning för arbetsro och framtidstro genomsyrar detaljbudget 2015

Detaljbudgeten för 2015, som antogs av regionstyrelsen idag, visar tydligt på hur GrönBlå Samverkans satsningar skapar förutsättningar för både arbetsro och framtidstro i regionens verksamheter. Många av de utmaningar som sjukvården står inför möts av riktade satsningar och resursförstärkningar i detaljbudgeten. Samtidigt som fortsatta satsningar görs för utveckling av infrastruktur och kollektivtrafik för en hållbar framtid.

Utvecklingen i Västra Götalandsregionens verksamheter de senaste åren visar att skattehöjningen på 35 öre är en viktig komponent för att skapa framtidstro inom sjukvården, samtidigt som den skapar förutsättningar för att sjukhusen ska vara i verksamhetsmässig balans 2015. Den bidrar också till en hållbar utveckling i Västra Götaland inom exempelvis kollektivtrafik och infrastruktur.

Lösa akuta utmaningar inom sjukvården
– Bekymren inom sjukvården har under årens lopp vuxit sig komplexa och stora. Vår satsning på 750 mkr krävs för att omedelbart lösa de akuta ekonomiska problem som sjukhusen dras med. Det i sig är en förutsättning för att långsiktigt klara sjukvården, stärka kvalitén, skapa en dräglig arbetsmiljö för personalen och minska sjukskrivningarna, säger Johnny Magnusson (M), regionstyrelsens ordförande, i samband med att detaljbudgeten för 2015 antagits av regionstyrelsen.

Allvaret för sjukhusen visar sig i att några sjukhus trots det historiska tillskottet, ändå befarar en ekonomisk obalans.

 Utveckla kollektivtrafiken och bygga ut infrastrukturen
– Västra Götaland som industriregion fortsätter satsningarna på hållbara transporter och gröna näringar under året. Vi tänker göra starka avtryck i regeringens aviserade industripolitik och livsmedelsstrategi. Arbetet med en mer attraktiv kollektivtrafik fortsätter. Vi bygger ut trafiken med fler bussar och tåg och vill sänka tröskeln för de som idag ännu inte reser kollektivt hela eller delar av resan, så att vi blir fler som reser tillsammans, säger Birgitta Losman, regionråd (MP).

 Fler satsningar på utvecklingsområden inom hälso- och sjukvården
– Under våren 2015 kommer arbetet för att etablera och utveckla ett sammanhållet närsjukvårdssystem med specialistsjukvårdscentrum och dagkirurgiska centrum i Göteborgsområdet att påbörjas. Vår ambition är att arbetet i Göteborgsområdet ska kompletteras med förslag om utveckling av närsjukvårdssystem i hela Västra Götaland, säger Jonas Andersson (FP).

Kungälvs sjukhus ökade roll och uppgift inom akutsjukvården i Göteborgsområdet liksom den fortsatta utvecklingen av Alingsås lasarett som akutsjukhus med närvårdsprofil är något GrönBlå Samverkan ska återkomma med under våren.

Ett offensivt miljöarbete
– Miljöarbetet får ett tillskott på nästan 20 miljoner kronor årligen som möjliggör ökade satsningar på Botaniska Trädgården, klimatarbetet och fler miljökrav vid upphandling. Det är angeläget att Västra Götalandsregionen är föregångare i miljöarbetet och även förmår driva miljöarbete som en del av det regionala utvecklingsuppdraget, poängterar Kristina Jonäng, (C).

 Satsningar på personalen
– Den långsiktiga satsningen på utbildningsbefattningar för sjuksköterskor i specialistutbildning ska fortsätta, liksom satsningen på den förstärkta yrkesintroduktionen av sjuksköterskor. 50 miljoner kronor avsätts för att förstärka satsningarna för att komma till rätta med oskäliga skillnader i lönestrukturen, avslutar Monica Selin (KD).