Budget 2016 – en budget för kontinuitet och långsiktiga satsningar

posted in: VG-regionen | 0

logotyp_gronbla_samverkanPressmeddelande-
Idag presenterar GrönBlå Samverkan budgetförslag 2016 för Västra Götalandsregionen. Det är en budget som på allvar möter de utmaningar som Västra Götaland står inför. De stora satsningarna som GrönBlå Samverkan gjort 2015 inom kollektivtrafiken, sjukvården, kulturen och miljöarbetet ligger fast och förstärks med ytterligare satsningar 2016. Det är därmed en budget som befäster och stärker den inriktning som GrönBlå Samverkan stakade ut i tilläggsbudgeten 2015 som presenterades i höstas.

– Efter flera år av politisk stagnation behövdes ett omtag för att möta de utmaningar som Västra Götalandsregionen står inför. Det kräver långsiktiga satsningar, men också ett gediget enträget arbete för att komma till rätta med de strukturella problemen inom sjukvården. GrönBlå Samverkans budget 2016 visar en tydlig färdriktning genom att fullfölja den inslagna strategin mot framtidstro som majoriteten lade fast efter valet, säger Johnny Magnusson (M), regionstyrelsens ordförande.

GrönBlå Samverkan ökar ramen för kollektivtrafik med 252 mnkr dessutom satsas 25 mnkr för en utökning av studentrabatten. Inom regional utveckling kommer arbetet med Sverigeförhandlingen, länsjärnvägar och tågförbindelsen Öxnared – Halden prioriteras. Infrastruktursatsningar med fler och bättre järnvägar krävs för en minskad klimatpåverkan, en sammanhållen regional arbetsmarknad och för att binda ihop Västra Götaland med Europa.

– Vi ser med oro en ökad segregation, matchningsproblem på arbetsmarknaden och att skillnaderna i livsvillkor ökar. Vi tror på beslutsmandat nära invånarna, därför vill vi verka för att Västra Götalandsregionen får ett utökat ansvar för arbetsmarknads- politiken. Den sociala hållbarheten är viktig och är tillsammans med våra ekologiska fotavtryck avgörande faktorer för hur väl vi lyckas i det regionala utvecklingsarbetet, kommenterar Birgitta Losman (MP), regionråd.

– Miljöfrågorna har ett starkt fokus i budgeten de närmaste åren. Klimat- och energifrågor, exempelvis satsningar på biogas prioriteras. Vi stödjer utvecklingen av så kallad re-design, vilket innebär att textilier återanvänds och blir till nya kläder. Inom sjukvården och övriga verksamheter i regionen jobbar med att fasa ut kemikalier och satsa på projekt för giftfria väntrum.Utvecklingsarbetet vid Göteborgs Botaniska Trädgård ska ha fokus under 2016, fortsätter Kristina Jonäng, (C), regionråd.

GrönBlå Samverkan gör även stora satsningar på det fria kulturlivet, barn- och ungdomskultur samt på regionens största kulturinstitutioner såsom GöteborgsOperan, Film i Väst och Göteborgs Symfoniker.

Majoritetssamarbetet inleddes 2015 med en kraftfull satsning på hälso- och sjukvården. Då tillfördes 750 miljoner kronor för att stärka finansieringen av regionens sjukhus samt 100 miljoner till akutsjukvården och 50 miljoner kronor till psykiatrin.

– Vi tillför nu ytterligare 650 miljoner kronor för 2016 och 2017 till hälso- och sjukvården, bland annat fullföljs satsningen på akutsjukvårdskedjan. Detta är en viktig satsning för att vi ska klara målet om en sammanhållen och tillgänglig hälso- och sjukvård, där patientens fokus blir styrande. Samtidigt med satsningarna för att göra vården mer tillgänglig stärker vi regionens ambitioner för att skapa en vård som ges med högsta kvalitet och patientsäkerhet, säger Jonas Andersson (FP), regionråd.

– Den utbredda psykiska ohälsan måste tas på allvar. Vården för personer med psykisk sjukdom behöver förbättras och göras mer tillgänglig, detta gäller särskilt första linjens sjukvård för barn och unga som mår psykiskt dåligt. GrönBlå Samverkan har sett till att tillföra psykiatrin 50 miljoner kronor 2015. 2016 tillför vi ytterligare 75 miljoner och lika mycket till 2017. Under tre år höjer vi därmed ramen med 200 miljoner kronor till psykiatrin. Målsättningen är att förbättra tillgängligheten, kontinuiteten, säkerheten och kvaliteten för en väldigt skör och utsatt patientgrupp, avslutar Monica Selin (KD), regionråd.

Kommentarer:

Gruppledare
Johnny Magnusson (M) 0730-98 48 00
Birgitta Losman (MP) 0703-67 95 80
Jonas Andersson (FP) 0708-37 78 53
Kristina Jonäng (C) 0708-67 16 21
Monica Selin (KD) 0708-44 46 77

Pressekreterare 
Elise Benjaminsson (M) 0708-45 62 82
Frida Hagström (MP) 073 – 051 57 57
Pär Lundqvist (FP) 0702-40 57 68
Maria Andersson (C) 0705-21 98 88
Thomas Palmgren (KD) 076-213 39 21