Vi anser att arbetslösheten i vår kommun bör bekämpas bland annat med hjälp av fler och välfungerande företag. Vi vill förbättra företagsklimatet i Mariestad så att vi kan fortsätta utveckla välfärden. Nya och växande företag skapar arbetstillfällen, bättre ekonomi och mer välfärd. Därför vill vi att fler ska våga satsa på sina idéer och starta eget. Att förändra attityder är ett billigt men kanske det viktigaste sättet att förbättra näringslivsklimatet i Mariestad. På den punkten kan vi alla mariestadsbor bli bättre. För att få till en förändring krävs en kommunledning som går före och agerar som goda exempel.

Vi måste även ha en stark politisk drivkraft för att nå framgång i arbetet inom en hel kommunal organisation. För oss kristdemokrater är det en självklarhet att främja och stödja det lokala företagandet. Vi vill underlätta och ge förutsättningar för Mariestads jordbruksföretag och andra företag på landsbygden genom att stimulera landsbygdsutveckling och bredbandsutbyggnad.

Vi kristdemokrater i Mariestad vill…

  • att kommunens service till företagen förtydligas genom att införa tjänstegarantier
  • att näringslivsarbetet har fokus på näringslivet i hela Mariestads kommun
  • att företagslotsar införs för att tydliggöra vem som ansvarar för näringslivsfrågorna i kommunen och förenklar för företagande och nya företag
  • att de offentliga upphandlingarna, LOU, förenklas och underlättas särskilt för mindre företag genom förenklade förfrågningsunderlag och mindre detaljstyrda upphandlingar
  • att utmaningsrätt införs, det vill säga öka mångfalden av utförare inom olika kommunala verksamheter
  • att ett system för kvalitetsgranskning av såväl de egna verksamheterna som entreprenadverksamhet införs så att det blir likvärdiga förutsättningar med samma kvalitetskrav
  • att kommunen även i framtiden satsar på entreprenörskap i grundskolan och gymnasieskolan
  • att det ska vara möjligt att bedriva företag i hela kommunen, även på landsbygden
  • att sommarjobbspool för sommarledig skolungdom skapas