Ett rikt fritidsliv ger mervärde. Vi gläder oss över att Mariestad ingår i Sveriges Biosfärområden. Unesco har utsett Vänerskärgården i Mariestad, Götene och Lidköping samt Kinnekulle till Sveriges andra Biosfärområde. Att vara ett biosfärområde innebär att vara föregångare och modellområde när det gäller forskning, utveckling och initiativ i syfte att stärka långsiktig hållbarhet. Utnämningen sätter extra krav på oss att vara kreativa och fokuserade så vi kan leva upp till de förväntningar som utnämningen innebär.

Oavsett ålder, kön, etniskt ursprung eller funktionsnedsättning ska invånarna i vår kommun ha möjlighet att ta del av, och utöva meningsfulla aktiviteter på sin fritid. Människor i alla åldrar har behov av att möta andra människor. Särskilt viktigt är detta för barn och unga. Kristdemokraterna anser att barn och unga har en särställning i all samhällsplanering och att barnkonvention är en viktig utgångspunkt.

Det finns tyvärr människor som upplever ett utanförskap i samhället, och ett rikt fritidsliv har en förebyggande betydelse. Vårt samhälle präglas av mångfald och en god integration mellan olika kulturella grupper skulle hjälpas av fler gemensamma mötesplatser.

Vi kristdemokrater i Mariestad vill…

  • att ett helhetsperspektiv tas för utbyggnad av hamnområdet
  • att den nu invigda cykelleden i Biosfärområdet marknadsförs och får den uppmärksamhet den är värd, och att en cykelled utmed hela kustbandet vid Vänern färdigställs
  • att det finns gott om drog- och alkoholfria fritidsaktiviteter
  • att människor med funktionsnedsättning får god möjlighet till idrott och annat fritidsutbud
  • att det vid planering av nya bostadsområden skapas ytor för spontanidrott
  • att hänsyn ska tas till de äldres behov vid planering av rekreations- och motionsanläggningar
  • se ett samhälle som präglas av mångfald och anser att också gemensamma mötesplatser har stor betydelse för integration