Mariestad bör vara en kommun med ekologiskt hållbar utveckling. Vår tids kanske största fråga gäller klimatet. För att bättre kunna förebygga kommande problem måste kommunen noggrant utreda klimatförändringarnas lokala effekter och planera för att minska sårbarheten. Kommunen har ett stort ansvar för att bygga ett långsiktigt hållbart samhälle ekologiskt, ekonomiskt och socialt. Kristdemokraternas förvaltarskapstanke är utgångspunkten för att tänka långsiktigt och värna den värdefulla, men många gånger sårbara miljön.

Vi kristdemokrater i Mariestad vill…

  • att kommunen investerar i miljövänliga alternativ i energifrågor och minskar beroendet av andra kraftproducenter
  • att kommunen satsar på ekologiska och närproducerade livsmedel i måltidsverksamheten inom förskola, skola, äldreboenden och andra verksamheter
  • att kollektivtrafiken förbättras och utvecklas, inte minst för dem som bor på landsbygden
  • att kommunens fordon så snart det är möjligt drivs med miljövänligt bränsle
  • att kommunen arbetar aktivt med energieffektiviseringar
  • att byggande av lågenergihus prioriteras och uppmuntras
  • att kommunen planerar för hållbara energisystem med långsiktiga mål och åtgärder
  • att miljövänliga och etiska aspekter i all kommunal upphandling lyfts fram