Vi arbetar för en skolpolitik som fokuserar på trygghet, kunskap och arbetsro. Elevhälsan bör utvecklas och förstärkas – det förebyggande arbetet bör prioriteras. Elevhälsan ska få vara en oas i skolans värld med befogenhet att hjälpa på ett tidigt stadium.

Skolan utgör en av de viktigaste grundstenarna för att bygga en demokrati. Skolan skall handla om kunskap och kvalitet. Skolans status ska höjas och lärarnas professionalitet stärkas liksom skolans ledarskap. Valfrihet, kunskapsfokus och flexibel skolstart anpassad efter individens utvecklingsnivå – det är Kristdemokraternas bidrag till morgondagens skola.

Vi kristdemokrater i Mariestad vill…

  • vara barnens och ungdomarnas röst
  • att alla elever ska ha direkt tillgång till utbildad elevvårdspersonal – kurator och skolsköterskor som har möjlighet att bedriva förebyggande elevhälsovård
  • att det finns ett nära samarbete mellan skola och socialtjänst kring elever i behov av särskilt stöd och barn i riskzonen, och att barnkonvention ska komma att gälla i kommunal verksamhet när beslut tas som berör barn och ungdomar
  • att arbetet med nolltolerans mot mobbning och kränkande särbehandling prioriteras i skolans värdegrundsarbete
  • att Komvuxskolans verksamhet ges möjlighet att utvecklas efter behov, efter flytten till nya lokaler, och att eftergymnasial utbildning som exempelvis Dacapos verksamhet utvecklas så att studenter där får möjlighet att vidareutbilda sig samtidigt som de bor i Mariestad
  • att rektorerna ges riktlinjer och garanterad tid för det pedagogiska arbetet med att ge hjälp och stöd till lärare och elever
  • att fortbildning genomförs för personalen, och att lärarnas professionalitet stärks genom möjligheter till karriärtjänster
  • att nya lärare erbjuds mentorsstöd under de första åren
  • att systematiska och tidiga kunskapsuppföljningar sker under hela grundskoletiden, och garanterar varje elev det stöd som behövs för att nå de nationella målen
  • att olika driftsformer inom skolan uppmuntras, och att antalet elever i klasserna hålls till en rimlig nivå