Kristdemokratisk familjepolitik syftar till att stödja familjerna, möjliggöra mer tid för barnen, öka familjernas frihet och att bidra till en trygg familjeekonomi, inte minst för de ekonomiskt mest utsatta familjerna.

Familjen är den viktigaste gemenskapen i samhället. Fungerar inte familjen som en trygg bas fungerar inte heller samhället. Mammor och pappor känner sina barns behov bättre än politikerna. Därför ska vi låta föräldrarna bestämma.

Tid för familjen – en barntidsreform

Vi vill se en utbyggd föräldraförsäkring med möjlighet till flexiblare uttag. Antalet föräldrapenningdagar ska utökas med 30 stycken. Dessa 30 dagar ska kunna sparas och användas under hela barndomen. Grundnivån och lägstanivådagarna i föräldraförsäkringen ska höjas från 180 kr/dag till 250 kr/dag. Den sjukpenninggrundande inkomsten (SGI) samt den föräldrapenninggrundande inkomsten skyddas i tre år från barnets födsel. Föräldrarna ska ha rätt till tjänstledighet på heltid tills barnet fyller 3 år. Alla dagar ska fritt kunna överlåtas mellan föräldrarna.

Barnomsorgspeng för egna barn

Vi vill att den barnomsorgspeng som idag finns för dem som tar hand om egna och andras barn i hemmet även ska kunna ges för enbart omsorg om egna barn. Kommunerna ska ge bättre information till föräldrarna om barnomsorgspengen och att den kan användas till förskola, pedagogisk omsorg eller omsorg om egna barn i hemmet.

Förbättrad kvalitet i förskolan

Vi anser att Sverige i mångt och mycket har en väl fungerande och utvecklad förskola. Då förskolans primära uppgift är att ta hand om barnen när föräldrarna själva inte kan, är det avgörande att kvaliteten i förskolan är av högsta klass. Det ska vara obligatoriskt för varje kommun att fatta beslut om maxantal för barngruppernas storlek.

Vi vill se ett införande av en oberoende kvalitetsuppföljning av förskolan. Föräldrar ska kunna få tillgång till öppna jämförelser av förskolor med viktiga nyckeltal. Maxtaxans utformning bör ses över med målet att koppla avgiften till vistelsetiden samt att avgiftstaket anpassas till kostnadsutvecklingen i förskolan. Det bör införas system för in- och utcheckning i förskolan.

Graviditetspeng

Vi kristdemokrater vill införa en generell graviditetspeng under den sista månaden i graviditeten i syfte att öka tryggheten för gravida kvinnor.

Förbättrade förutsättningar för barn med särlevande föräldrar

Många barn med särlevande föräldrar skulle få betydligt bättre ekonomisk standard om föräldrarna samarbetade bättre i ekonomiska frågor som rör barnet.

Vi kristdemokraterna vill att föräldrar som vill använda sig av Försäkringskassans transfereringssystem för underhållsstöd först ska kunna visa att de försökt nå en frivillig överenskommelse sinsemellan genom kommunens samarbetssamtal eller på liknande sätt. Om föräldrarna inte bor tillsammans, och barnet bor varaktigt ungefär lika mycket hos båda föräldrarna, ska barnbidraget kunna lämnas med hälften till vardera föräldern efter anmälan av endast en av dem. Reglerna för folkbokföring och för bidrag där folkbokföringen spelar roll ska ses över, med inriktningen att minska risken för konflikter mellan föräldrarna.