Vi ser till människans enskilda behov. Respekt för äldres och funktionsnedsatta människors integritet och självbestämmande kräver att valfrihet präglar utformningen av det stöd som ges.

Äldre människor ska känna värdighet, valfrihet och självständighet. Människor har rätt, även när de är i behov av vård och omsorg, att ha så stort inflytande som möjligt över sin livssituation. Att kunna välja innebär också möjligheten att välja bort det man inte är nöjd med. Det är inte kommunens politiker som ska avgöra var den enskilde äldre ska bo. Behov och önskan skall alltid prioriteras. Äldre ska själva ha möjligheten att välja vem som ska utföra vården och välja boendeform efter behov.

Kompetenshöjning av personal inom vård och omsorg bör prioriteras. Vi har många svårt och multipelt sjuka att vårda i vår verksamhet och då behövs kompetens. Det har varit eftersatt i många år. Detta är något vi upplever som akut!

Vi kristdemokrater i Mariestad vill…

  • att anhörigas insatser skall uppmärksammas och uppvärderas
  • att frivilligorganisationernas engagemang och kraft stimuleras och tillvaratas
  • att ett förebyggande arbete med att skapa förtroendeingivande relationer utvecklas, genom en bevarad och utvecklad uppsökande verksamhet för äldre människor och människor med funktionsnedsättningar
  • att fler boendeformer som är anpassade för äldre och människor med funktionsnedsättningar införs
  • att samtliga värdighetsgarantier* inom vård och omsorg prioriteras och faktiskt genomförs
  • att det finns tillgång till flerspråkig personal inom vård och omsorgen för att öka förståelsen för behov och trygghet
  • att alla som omfattas av vård och omsorg skall få tillgång till mat som tillagats verksamhetsnära

* Syftet med lokala värdighetsgarantier är att höja kvaliteten inom äldreomsorgen genom att värna om de äldres perspektiv och önskemål samt bidra till att skapa bättre förutsättningar för ett värdigt liv och välbefinnande. De äldre ska ha möjlighet att påverka hur insatserna utformas, när insatserna ska utföras samt på vilket sätt. Hänsyn ska tas till individens integritet och möjlighet att upprätthålla ett självständigt liv. Lokala värdighetsgarantier ska tydliggöra vad som ska prägla den service och omsorg som erbjuds inom äldreomsorgen och fungera som kommunens åtagande gentemot de äldre invånarna.