Som ordförande för lokalavdelningen i Mariestad hälsar jag dig varmt välkommen till vår hemsida. Här presenterar Kristdemokraterna i Mariestad den lokala kommunpolitiken. Vi hoppas att du väljer att lägga din röst på just Kristdemokraterna i det kommunala, i det regionala och i valet för Riksdagen i september. Som du ser så har vi delat in de politiska områdena under olika rubriker och vi hoppas att du vill läsa om vad vi vill genomföra.

Besök oss gärna även på facebook: Kristdemokraterna i Mariestad

Nedan finns en kort sammanfattning av flikarnas innehåll.

Familjepolitik

 • Föräldrarna ska ha rätt till tjänstledighet på heltid tills barnet fyller 3 år. Alla dagar ska fritt kunna överlåtas mellan föräldrarna.
 • Kommunerna ska ge god information till föräldrarna om barnomsorgspengen och att den kan användas till förskola, pedagogisk omsorg eller omsorg om egna barn i hemmet.
 • Stöd till familjerna och bidrag till ekonomiskt utsatta familjer
 • Ökad frihet för familjer.
 • Familjen är den viktigaste gemenskapen i samhället. Fungerar inte familjen som en trygg bas fungerar inte heller samhället. Mammor och pappor känner sina barns behov bättre än politikerna. Därför ska vi låta föräldrarna bestämma.
 • Vi vill att den barnomsorgspeng som idag finns för dem som tar hand om egna och andras barn i hemmet även ska kunna ges för enbart omsorg om egna barn.

Läs mer under fliken med samma namn som rubriken.

Trygg skola

Kristdemokraternas Emma Sjögren är ledamot i Barn- och utbildningsnämnden. Hon har stor påverkan i hur förskolan och skolan påverkas i kommunen. Stöd oss med din röst i valet för en fortsatt majoritet där Kristdemokraterna finns med. Kontakta gärna emma.sjogren@mariestad.se om du har tankar om förskolan och skolan i vår kommun.

Vi kristdemokrater i Mariestad vill…

 • vara barnens och ungdomarnas röst
 • att alla elever ska ha direkt tillgång till utbildad elevhälsopersonal – kurator och skolsköterskor som har möjlighet att bedriva förebyggande elevhälsa
 • att det finns ett nära samarbete mellan skola och socialtjänst kring elever i behov av särskilt stöd och barn i riskzonen, och att barnkonvention ska komma att gälla i kommunal verksamhet när beslut tas som berör barn och ungdomar
 • att nya lärare erbjuds mentorsstöd under de första åren
 • att fortbildning genomförs för lärarna, och att lärarnas professionalitet stärks genom möjligheter till karriärtjänster
 • förbättra arbetsron ytterligare
 • stärka samarbetet mellan föräldrar/vårdnadshavare och skolan
 • ge mer utrymme för praktiska och estetiska ämnen

Läs mer under fliken med samma namn som rubriken.

Kultur

Kristdemokraternas Morgan Forsberg är ledamot i Kultur- och fritidsutskottet. Där påverkar vi kulturlivet i kommunen. Stöd oss med din röst i valet så behåller vi detta inflytande om du anser att vår syn överensstämmer med din. Kontakta gärna morgan.forsberg@mariestad.se om du har tankar om kulturlivet i hela vår kommun.

Vi kristdemokrater i Mariestad vill…

 • att musikskolan uppgraderas till en kulturskola där barn och ungdomar kommer att kunna lära sig många olika kulturella uttryck
 • att teaterföreningar, dansare, artister, orkestrar och punkband och andra kulturutövare har scener att öva och framföra sitt artisteri på, och att det finns naturliga mötesplatser för kommunens kulturella mångfald
 • att insatser för kulturella samlingar i äldrevård och i vården stimuleras ytterligare
 • att det finns mötesplatser där vår mångfald lyft fram
 • se en utveckling av kulturlivet där nyanställd kultursamordnare utvecklar kulturen tillsammans med andra kulturutövare

Läs mer under fliken med samma namn som rubriken.

Vård och omsorg

Vi ser till människans enskilda behov. Respekt för äldres och funktionsnedsatta människors integritet och självbestämmande kräver att valfrihet präglar utformningen av det stöd som ges.

Äldre människor ska känna värdighet, valfrihet och självständighet. Människor har rätt, även när de är i behov av vård och omsorg, att ha så stort inflytande som möjligt över sin livssituation. Att kunna välja innebär också möjligheten att välja bort det man inte är nöjd med. Det är inte kommunens politiker som ska avgöra var den enskilde äldre ska bo. Behov och önskan skall alltid prioriteras. Äldre ska själva ha möjligheten att välja vem som ska utföra vården och välja boendeform efter behov.

Kompetenshöjning av personal inom vård och omsorg bör prioriteras. Vi har många svårt och multipelt sjuka att vårda i vår verksamhet och då behövs kompetens. Det har varit eftersatt i många år. Detta är något vi upplever som akut!

Vi kristdemokrater i Mariestad vill…

 • att frivilligorganisationernas engagemang och kraft stimuleras och tillvaratas
 • att ett förebyggande arbete med att skapa förtroendeingivande relationer utvecklas, genom en bevarad och utvecklad uppsökande verksamhet för äldre människor och människor med funktionsnedsättningar
 • att fler boendeformer som är anpassade för äldre och människor med funktionsnedsättningar införs
 • att det finns tillgång till flerspråkig personal inom vård och omsorgen för att öka förståelsen för behov och trygghet
 • att alla som omfattas av vård och omsorg skall få tillgång till mat som tillagats verksamhetsnära

Läs mer under fliken med samma namn som rubriken.

Integration

Vi kristdemokrater vill definitivt göra oss av med föreställningen att befolkningen å ena sidan består av svenskar och å andra sidan av invandrare. Invånarna representerar snarare en mångfald av kulturella, etniska och religiösa grupper, vars kunskap och erfarenheter vi måste ta tillvara bättre.

Vi vill se integration och mångfald i stället för segregation och inskränkthet. Vi vill ge människor förutsättningar att kunna ta ansvar för sina egna liv. En kristdemokratisk politik i kommunen för integration och mångfald handlar om att skapa förutsättningar för integration, inte att detaljplanera eller ta kontroll över människors liv.

Vi vill öka dialog och samråd med etniska och religiösa gruppers representanter, eftersom vi vill ta tillvara de kunskaper och erfarenheter som finns i olika grupper i samhället. Nysvenskar är en del i samhällslivet och ska därför ha delaktighet i samhällsutvecklingen.

Vi kristdemokrater i Mariestad vill…

 • att kommunen erbjuder kontaktfamiljer för nyanlända invandrare och flyktingar
 • att så många som möjligt får en praktikplats för att lättare komma in i samhället och få in en fot på arbetsmarknaden
 • att föreningar och organisationer som tydligt arbetar med att förbättra integrationen i kommunen ska uppmuntras och stödjas

Läs mer under fliken med samma namn som rubriken.

Klimatet

Kristdemokraternas förvaltarskapstanke är utgångspunkten för att tänka långsiktigt och värna den värdefulla, men många gånger sårbara miljön. Mariestad bör vara en kommun med ekologiskt hållbar utveckling. Vår tids kanske största fråga gäller klimatet. För att bättre kunna förebygga kommande problem måste kommunen noggrant utreda klimatförändringarnas lokala effekter och planera för att minska sårbarheten. Kommunen har ett stort ansvar för att bygga ett långsiktigt hållbart samhälle ekologiskt, ekonomiskt och socialt.

Vi kristdemokrater i Mariestad vill…

 • att kommunen satsar på ekologiska och närproducerade livsmedel i måltidsverksamheten inom förskola, skola, äldreboenden och andra verksamheter
 • att kommunen arbetar aktivt med energieffektiviseringar
 • att kollektivtrafiken förbättras och utvecklas, inte minst för dem som bor på landsbygden
 • att kommunens fordon så snart det är möjligt drivs med miljövänligt bränsle
 • att byggande av lågenergihus prioriteras och uppmuntras
 • att kommunen planerar för hållbara energisystem med långsiktiga mål och åtgärder
 • att miljövänliga och etiska aspekter i all kommunal upphandling lyfts fram

Blomstrande näringsliv

Vi anser att arbetslösheten i vår kommun bör bekämpas bland annat med hjälp av fler och välfungerande företag. Vi vill förbättra företagsklimatet i Mariestad så att vi kan fortsätta utveckla välfärden. Nya och växande företag skapar arbetstillfällen, bättre ekonomi och mer välfärd. Därför vill vi att fler ska våga satsa på sina idéer och starta eget.

Vi kristdemokrater i Mariestad vill…

 • att kommunens service till företagen förtydligas genom att införa tjänstegarantier
 • att näringslivsarbetet har fokus på näringslivet i hela Mariestads kommun
 • att företagslotsar införs för att tydliggöra vem som ansvarar för näringslivsfrågorna i kommunen och förenklar för företagande och nya företag
 • att det ska vara möjligt att bedriva företag i hela kommunen, även på landsbygden
 • att sommarjobbspool för sommarledig skolungdom finns

Läs mer under fliken med samma namn som rubriken.

Fritidsliv

Ett rikt fritidsliv ger mervärde. Oavsett ålder, kön, etniskt ursprung eller funktionsnedsättning ska invånarna i vår kommun ha möjlighet att ta del av, och utöva meningsfulla aktiviteter på sin fritid. Människor i alla åldrar har behov av att möta andra människor. Särskilt viktigt är detta för barn och unga. Kristdemokraterna anser att barn och unga har en särställning i all samhällsplanering och att barnkonvention är en viktig utgångspunkt.

Det finns tyvärr människor som upplever ett utanförskap i samhället, och ett rikt fritidsliv har en förebyggande betydelse. Vårt samhälle präglas av mångfald och en god integration mellan olika kulturella grupper skulle hjälpas av fler gemensamma mötesplatser.

Vi kristdemokrater i Mariestad vill…

 • att ett helhetsperspektiv tas för utbyggnad av hamnområdet
 • att cykelleden i Biosfärområdet marknadsförs och får den uppmärksamhet den är värd, och att en cykelled utmed hela kustbandet vid Vänern färdigställs
 • att det finns gott om drog- och alkoholfria fritidsaktiviteter
 • att människor med funktionsnedsättning får god möjlighet till idrott och annat fritidsutbud
 • att det vid planering av nya bostadsområden skapas ytor för spontanidrott
 • att hänsyn ska tas till de äldres behov vid planering av rekreations- och motionsanläggningar
 • se ett samhälle som präglas av mångfald och anser att också gemensamma mötesplatser har stor betydelse för integration

Läs mer under fliken med samma namn som rubriken.

Tryggt boende

Vi vill se ett tryggt, säkert och attraktivt Mariestad.  En människas välbefinnande beror också på var och hur hon bor. En trygg och estetisk tilltalande närmiljö är viktig för att vi ska må väl och utvecklas i positiv riktning. Vi har i Mariestad en mycket god anledning att glädja oss över en underbar promenadmiljö bland annat i Gamla stan, Ekuddens naturområde, olika kvarter med varierande miljöer. Vi anser att planering för boende är en viktig del av stadsutvecklingen.

Vi vill även att landsbygden med den mångfald av miljöer som där finns får utvecklas. Vi har Lugnåsberget och dess Qvarnstensgruva, området runt Göta Kanal med flera fina byar och mindre tätorter, och vi har ett kustband med flera öar i skärgården. Dessa platser är attraktiva för såväl boende som rekreation.

Varje år besöker nöjda turister kanalområdet och cyklar och bor utmed kanalen. Utmed Göta kanal finns fina byar och tätorter som Hajstorp, Norrkvarn, Lyrestad och vid Vänerns strand Sjötorp.

Vi kristdemokrater i Mariestad vill…

 • att hamnområdet får en viktigare roll i stadsbilden med små butiker med utökad servering, hantverk och fiskhandel
 • att kollektivtrafiksresandet görs mer attraktivt för alla invånare i kommunen, inte minst för boende på landet
 • att alla invånare över 65 år och skolungdomar skall få åka buss gratis inom kommunen
 • att välfärdsbokslut används som en metod för uppföljning av kommunens verksamheter
 • att kommunens folkhälsoarbete utvecklas, utvärderas och bli mer vardagskonkret
 • att kulturellt intressanta bebyggelsemiljöer värnas och bevaras för framtida generationer, i vår stadsmiljö likväl som i den lantliga miljön
 • att badplatser i kommunen görs tillgängliga för alla
 • att det ska vara lätt att få bygglov i sjönära lägen

Läs mer under fliken med samma namn som rubriken.

Under valrörelsen når du oss så här:

– Morgan Forsberg, lokalavdelningens ordförande nås på mailen morgan.forsberg@mariestad.se eller via facebook.

– Emma Sjögren, vice ordförande nås på mailen emma.sjogren@mariestad.se