Vi vill att ditt liv ska bli lättare att leva och bättre!

I våra skolor vill vi att varje elev ska få kunskap för att leva och lyckas utifrån sina förutsättningar. Fokus ska vara på trygghet, kunskap och arbetsro. Vår gymnasieskola, Katedralskolan, ska erbjuda utbildningar som attraherar utifrån ungdomars behov och intresse.

Elevhälsoarbetet ska stärkas för att stödja och hjälpa barn och elever och speciellt fokusera på psykisk hälsa. Fler förskolor ska byggas för att minska antalet barn i barngrupperna. Valfrihet inom barnomsorg och skola är en framgångsfaktor. Vi tror på ett fördjupat samspel mellan olika aktörer. För en lyckad integration är vår vuxenutbildning viktig. Den ger kunskaper och verktyg för att skapa egen försörjning och inkludering i samhället.

 

Omsorgsnämnden ska få en budget som täcker kostnaderna.

LOV, lag om valfrihet, ska fungera i hela kommunen och gälla lika för alla vårdtagare och utförare. Mångfalden bland Skaras invånare ska avspeglas i kommunens personal. Äldre människor ska kunna mötas av personal som talar samma språk.

 

I Skara ska man lita på att polisen kommer när man larmar. Polisen ska kunna förebygga, förhindra och ingripa mot brott. Alla ska kunna känna sig trygga. Satsningen på ungdomspoliser i Skara, med uppdrag att arbeta kontakt- skapande och förebyggande med unga, har varit lyckad. Mötet mellan polis och unga med olika bakgrund skapar tillit och förståelse. För att öka tryggheten i Skara bör samarbetet mellan kommunen och polisen utvecklas ännu mer.

 

Ledstjärnan för Kristdemokraterna är förvaltarskap. Kommande generationer ska ha möjlighet att planera och utveckla ett gott samhälle. Samhällsplaneringen ska se till helheten. Vårda det som skapats tidigare och utveckla samhället till människors bästa.Infrastrukturen skall stödja näringsliv, boende och offentlig service i hela kommunen.

En levande landsbygd gör kommunen attraktiv.Samhället skall vara ekologiskt, ekonomiskt, kulturellt och socialt hållbart. Varje individ oavsett livssituation ska kunna leva så självständigt som möjligt.

Ett konkurrenskraftigt jord- och skogsbruk tillsammans med andra verksamheter är grunden för en levande landsbygd. De ökande bränslekostnaderna har negativ påverkan på landsbygdens företag och de boendes vardag.