Ett maxtak för barngruppernas storlek ska fastställas. Ett riktvärde kan vara mellan 12-17 barn per grupp, beroende på barnens ålder, lokaler, antalet pedagoger m.m.

Stor valfrihet och mångfald med flera alternativa utförare ska finnas för föräldrar att utifrån egna behov välja barnomsorg och förskola.

Minska förskolepersonalens administrativa och dokumenterande arbetsuppgifter – ge större utrymme för personalen att prioritera tid med barnen

Utveckla familjecentralen

Förskola på kväll och natt ska kunna erbjudas när behov finns för detta

Elever som inte uppnått målen i kärnämnena skall erbjudas frivillig sommarskola.

Skolorna ska ha kompetens och avsätta resurser för att tidigt se och stödja elever i behov stöd

Nolltolerans ska gälla för såväl mobbing och kränkande behandling som mot klotter och dålig skolmiljö

Läxläsning ska vara möjlig såväl på skolan efter skoltid som under tiden på fritidshem

Vår gymnasieskolan ska präglas av mångfald när det gäller teoretiska och praktiska program

Skapa förutsättningar för utveckla trygghetsboende

Det behövs fler boendeformer för äldre och de  ska inte behöva vara  kopplade till ett fastställt vårdbehov

Utveckling av Vilans fritidsområde är ett gemensamt ansvar för kommunen och föreningslivet