Medborgardialog

posted in: Nyheter | 0

Kristdemokraterna har lämnat sin tredje motion på kort tid gällande den utveckling mot en starkare, närmare och öppnare lokaldemokrati vi önskar se framöver. Vi har lämnat tre förslag som ska föra politiker och kommunmedborgare närmare varandra.

Det första förslaget gäller utsändning av kommunfullmäktiges möten i streamad media, vilket ger fler personer möjlighet att följa den beslutsfattande processen.

Det andra förslaget gällde allmänhetens frågestund, att ställa den första halvtimmen av varje kommunfullmäktige öppet för medborgare som önskar ställa frågor av allmänt intresse direkt till politikerna.

Den tredje motionen gäller en funktion som kallas för medborgardialog. Jag har en stark övertygelse om att kommunmedlemmarna har många värdefulla förslag och infallsvinklar att tillföra politiken. Det är politikens uppgift att skapa arenor där medborgarna kan göra sin röst hörd.

Därför vill vi att Tibroborna ska veta att i april och november varje år kan de få en avstämning av vilka aktuella ämnen kommunfullmäktige behandlat det senaste halvåret och vilka ambitioner som ligger framöver. Det blir ett tillfälle för samtal och för att ställa politiker till svars för avgivna löften. Framförallt skapar det en förutsägbarhet som förhoppningsvis framgent förstärker förtroendet mellan politiker och kommunmedlemmar, vilket lägger grunden för ett gott, öppet och demokratiskt samhälle.

Leave a Reply