Välkommen till KDSkaraborg.se

Kristdemokraterna föreslog för några år sedan hårda regleringar av snabblån, med snabblån avses oftast att låna pengar genom låneformerna blancolån. Partiet föreslog införandet av en maxränta för dessa lån samt hårdare regleringar kring dessa låneformer.

Stort behov av tillbyggnad och renovering i offentliga lokaler

Det finns ett stort behov av vårdplatser i Sverige just nu. Sverige kommer behöva bygga ut sjukvården för att kunna möta det vårdbehov som vi står inför. För att kunna skapa nya vårdplatser kommer vi behöva bygga ut många av de sjukhus som finns i Sverige. Ett sådant exempel är att det just nu diskuteras kring en totalrenovering av Västerviks sjukhus.

Sverige har en åldrande befolkning och allt fler människor i Sverige kommer att behöva vård framöver. Det ställer krav på sjukvården att ställa om och bygga ut – när allt fler behöver vård finns det ett stort behov av tillbyggnad vad gäller sjukhuslokaler. Det är inte minst viktigt med bakgrund av Sveriges långa vårdköer – nästan 160 000 människor har väntat på vård alldeles för länge – sett till de garantier om när man ska få vård som finns i svensk lag – via den lagreglerade vårdgarantin. Vårdköerna var olagligt långa innan pandemin började och trycket på sjukvården har blivit ännu värre efter pandemin, då människor som skulle få planerad vård fick den uppskjuten med anledning av att sjukvården nödgades ställa om sitt arbete under coronaviruset. Dränering

KD vill bygga ut sjukhuset i Västervik

Västerviks sjukhus är ett sjukhus i Kalmar län som ligger mitt i centrala Västervik. Sjukhuset spelar en mycket central roll för den norra delen av Kalmar län och bedriver vård av mycket hög medicinsk kvalitet. Sjukhuset har flera gånger uppmärksammats för den höga kvaliteten i verksamheten. Kristdemokraterna har föreslagit att det ska utredas kring en utbyggnad av sjukhuset i Västervik. I en artikel från Dagens Västervik utvecklar Kristdemokraternas oppositionsråd i länet hur tankarna går kring en utbyggnad. Kristdemokraterna anför bland annat i artikeln att behovet av nya lokaler är stort.

Satsningar på högkvalitativ vård

Det är många sjukhus runt om i landet som just nu genomför totalrenoveringar och tillbyggnader för att kunna bedriva högspecialiserad och avancerad vård. I takt med att den medicinska forskningen utvecklas blir förutsättningarna bättre och bättre för vården att kunna bedriva vård av högsta medicinska kvalitet och hjälpa patienterna på ett sätt som inte var möjligt tidigare. Då finns det ett behov av totalrenovering på många äldre sjukhus i landet, men också tillbyggnad för sjukhus som har dåliga lokalförutsättningar för att möta ett ökat antal patienter. Det är regionerna som svarar för finansiering för totalrenoveringar av sjukhus och det är många regioner som satsar på detta just nu. Givetvis kostar det pengar att satsa pengar på att bygga ut sjukvården, men det är helt nödvändigt givet att det finns ett stort vårdbehov och som sannolikt kommer att växa. Det är med bakgrund av det som Kristdemokrater vill bygga ut.

Inte bara behov av fler lokaler inom vården – även hos Polismyndigheten

Vården har stora behov av nya lokaler, men det är inte bara den delen av offentlig sektor som har det behovet. Det kan inte ha undgått någon att kriminaliteten i Sverige tar sig allt grövre uttryck – skjutningar och sprängningar sker nästan varje dag i Sverige. Brottsligheten blir allt grövre och situationen i de utsatta områdena är mycket allvarlig, vissa områden styrs i praktiken av kriminella. Detta innebär också en ökad arbetsbörda för polisen, vilket leder till att poliserna har blivit fler och kommer bli ännu fler. Det förutsätter att polisen har ändamålsenliga lokaler för sin personal, men också tillräckliga utrymmen för bland annat arrester. Det är med bakgrund av det som det behövs en tillbyggnad av polishuset på Kungsholmen i Stockholm, enligt Kristdemokraterna. Förslaget är emellertid från år 2013, men behovet måste alltjämt anses kvarstå. Kristdemokraternas gruppledare i stadsbyggnadsnämnden menade då att området kring polishuset är ruffigt och otryggt och att en utbyggnad skulle vara ett bra sätt att avhjälpa det. Läs pressmeddelandet här.

 

Kommuner i Skaraborg renoverar badrum

Det är byggtider i offentlig sektor. På den lokala och regionala nivån i Sverige byggs det och renoveras det för fullt – en central del i detta är att man väljer att rusta upp offentliga toaletter. Kommuner behöver när de genomför en totalrenovering också se till att renovera badrum. Det är viktigt att badrum är anpassade för funktionshindrade, att badrummen är av ändamålsenlig storlek och att det finns tillräckligt många badrum. Många kommuner väljer också att renovera badrum i syfte att skapa könsneutrala badrum, ett badrum där en person som inte identifierar sig med någon av de biologiska könen har möjlighet att besöka. Det pågår således många processer kring att renovera badrum i kommuner och regioner i Sverige. Runt om i Skaraborg har många kommuner valt att renovera badrum för att höja standarden i deras offentliga lokaler. Skaraborg Kommun renoverar badrum i det syftet. Det är viktigt att offentliga toaletter håller en sådan kvalitet att de möter de behov människor har – det handlar om att renovera badrum så att det finns tillräckligt med skötrum med mera. Behoven styr badrumsrenoveringarna, i hög grad. Kontakta KDskaraborg.se hantverkare

Kristdemokraternas syn på mäklare och naprapater i Stockholm

Kristdemokraterna är ett företagarvänligt parti. Partiet vill underlätta för mäklare och naprapater att verka i Sverige, såsom landet i helhet. Det finns mycket att göra för att underlätta för dessa näringsidkare och det är många politiker som regelbundet anlitar dessa kunniga yrkespersoner. Med glimten i ögat kan man säga att texten kan ge ett ansikte åt Kristdemokraternas Napratklinik, givet att någon hade varit verksam.

Det här är en text som beskriver hur vi ser på Kristdemokraternas politik och hur den förhåller sig till förutsättningarna för naprapatklinker och mäklare, det är vår tolkning av detta och inte partiet som är avsändare. Det är många politiker från Kristdemokraterna, och andra partier, som regelbundet köper tjänster av dessa yrkeskunniga och professionella personer. Det är svårt att på egen hand avhjälpa problem med värk i leder och muskler, på samma sätt som det är svårt att sälja en bostad på helt egen hand. Det är därför av vikt att man vänder sig till kompetenta personer inom dessa yrkesgrupper som kan bistå en med dessa viktiga uppgifter. Politiken spelar också en avgörande roll för att förbättra deras möjligheter att verka och växa – där finns stor utvecklingspotential.

Sänkt skatt för alla företagare

Kristdemokraterna är ett företagarvänligt parti. Partiet tror att företag är grunden för att vi ska kunna få pengar till vård gemensamma välfärd som kan finansiera skolan för våra yngre, äldreomsorgen för våra äldre och allt annat viktigt som behövs i samhället. Partiet har däremot länge identifierat att det finns stora problem med det regelkrångel och de höga skatter som träffar Sverige idag. Det innebär att svenska företag får svårare att konkurrera på en internationell arena, men även att svenska företag som verkar lokalt, regionalt eller nationellt har svårt att kunna växa och anställa då det blir för dyrt och innebär för mycket administration. Kristdemokraterna var en del av regeringen mellan 2006-2014 och drev då på för lägre skatter på en mängd områden, vilket har lett till positiva effekter för många företag och skapat jobb för människor i Sverige.

Alla ska kunna välja naprapat

Kristdemokraterna har länge varit varma anhängare av naprapati, i flera riksdagsmotioner kommer detta engagemang till uttryck. Två riksdagsledamöter från partiet gjorde gällande i en motion från 2012 att det fanns ett mycket stort behov av denna vårdform i Sverige och att de ser att det blir allt fler varje år som får behandling. De menade dock att det var dåligt att vårdformen inte var del av vårdvalet i alla regioner i Sverige – vilket innebar att alla regioner inte hade avtal med naprapater och deras kliniker. De menade i sin motion att det finns ett så pass starkt vetenskapligt stöd för att den här behandlingsformen ger effekt, att det saknas skäl att utesluta det från vårdvalet. I motionen beskrev ledamöterna också att det finns vetenskapliga belägg för att naprapati leder till minskade köer hos ortoped – det vill säga att det är en stark skadeförebyggande verksamhet. Det innebär också att det i längden blir billigare att låta människor gå till naprapaten i Stockholm – inom ramen för högkostnadsskyddet – jämfört med att de i senare skede ska behöva besöka primärvården. Det leder således till mycket goda effekter för såväl samhälle som individ.

Fler ska kunna äga sitt boende

En fråga som är viktig för Kristdemokraterna är att underlätta för människor att äga sitt egna boende. Partiet har länge värnat om politisk familjerätt samt familjer i sin helhet och sett familjelivet som heligt och för ett parti som hyser den uppfattning är det naturligt att man genomför de politiska reformer som krävs för att underlätta för familjer att leva ett trevligt och behagligt liv. En central del i det är att underlätta för familjer att bo bra. Kristdemokraterna har länge värderat möjligheten att äga sitt eget boende. Det är delvis bra ur privatekonomisk synpunkt, då ägande över tid ofta visar sig vara en god investering. Men det är också viktigt för familjer att kunna ha trygghet och äga en egen lägenhet eller ett eget hus som sedan kan gå vidare i generationer, eller säljas för att köpa något nytt. Hemmet är en viktig knutpunkt i en familj, oavsett vilken boendeform man har. Kristdemokraterna har tidigare föreslagit särskilda lån som familjer ska kunna ta för att bygga hus, vanligt folk med vanliga inkomster ska kunna bo bra. En annan del som partiet länge förespråkat är att göra byggreglerna mycket lättare, de krångliga regler som finns i plan- och bygglagen och annat förhindrar bostadsbyggande idag och spär på den bostadsbrist som finns. Partiet vill även se över flera skatter som bidrar till inlåsningseffekter och minskad rörlighet på bostadsmarknaden.

Mäklare har en avgörande roll på bostadsmarknaden

För konsumenten är det helt avgörande att få hjälp och stöd när man ska köpa och sälja bostad, den här texten kan beskrivas som Kristdemokraternas fastighetsmäklare - ett sätt att beskriva hur de ser på frågan. Kristdemokraterna har flera gånger varit aktiva i frågan om mäklarnas roll på bostadsmarknaden och ofta understrukit vilken central roll mäklaren har. När yrkesgruppen, på dåliga grunder, har kritiserats för att det var för låga utgångspunkter, gick ett kommunala borgarråden för Kristdemokraterna i Stockholm och tog mäklarna i försvar – det saknades helt enkelt grund för i. Kristdemokraternas företrädare menade dock att det var helt felaktigt att kritisera de låga utgångspriserna – då det är en fri konkurrens och marknaden i slutändan avgör priserna. KDet är inte alltid regleringar på bostadsmarknaden kommer leda till positiva effekter. Fastighetsmäklare i Stockholm kan ge värdefull information om olika objekt som är till salu, svara på frågor och vara behjälpliga. Fastighetsmäklaren i Stockholm kan också se till att du får din lägenhet, din villa eller ditt radhus sålt till ett pris som gör din ekonomi nöjd.  Ur konsumentsynpunkt är det väldigt viktigt att man har någon att anförtro sig till som kan ge en korrekta upplysningar om lägenheten, villan eller radhusets beskaffenhet. Som lekman kan det själv vara svårt att bedöma vilken standard ett objekt har eller huruvida det har alla de egenskaper man själv vill ha. Än svårare blir det i tider på det finns många objekt ute till försäljning och det kan vara svårt att hinna gå på alla visningar och ställa alla frågor som man vill ställa rörande varje objekt.

Trygga händer när det gäller ekonomi

Det handlar om låneformer riktade till den som är i behov av pengar snabbt, som regel handlar det om personer som behöver pengarna för privatkonsumtion. Det kan handla om att man behöver pengar för en badrumsrenovering, det kan kosta mycket att renovera badrum och det är inte alltid man har pengar för att finansiera en badrumsrenovering direkt. Många tar också privatlån eller blancolån för att finansiera inköp av ventilation eller för underhåll av ventilation, vilket kallas ventilationservice. Orsakerna kan vara många till att man vill låna pengar genom privatlån eller blancolån och det finns helt klart fördelar och nackdelar – för den som har behov av pengar snabbt och har förmågan att betala av lånet innan räntan börjar löpa är det alldeles utmärkt. Men för den som egentligen inte har betalningsförmåga kan det bli en dyr historia. Sedan kan man även diskutera upplägg där en politiker valt att gå ut med en agenda att man samla lån ur politiskt perspektiv. Detta är något som har kommit på tal i EU-parlamentet men inget som kan dementeras från något håll. 

Storbanker såsom ICA Banker, SEB med flera andra har börjat satsa på faktumet att man kan samla lån via sin bank man redan är kund hos. Detta främst för att slippa bli kontaktad av aggressiva telefonsäljare. ICA Banken har som ambition att deras kunder ska få en samlad ekonomi

logo_skaraborg3

Kristdemokraterna har länge drivit på för hård reglering av snabblån

De senaste åren har låneformerna privatlån och blancolån blivit vanliga. Kristdemokraterna har tidigare varit ute och resonerat i frågan om lånens vara eller icke-vara. I en debattartikel under den sena hösten 2013 skrev Kristdemokraternas gruppledare i riksdagens civilutskott, Roland Utbult, en debattartikel om att det nu är dags för att införa en lag om en maxränta för snabblån, vilket privatlån och blancolån utgör. I artikeln gjorde Utbult en nordisk utblick där han beskrev att Finland exempelvis hade ett maxtak för ränta på snabblån (privatlån m.m) på 51 procent – Utbult hade inget konkret förslag på var det svenska maxtaket skulle ligga men han ville att det skulle utredas. Men han menade att Finlands nivå ändå var att betrakta som rimlig. Han skrev artikeln i ljuset av julshoppingen där många människor, trots knappa ekonomiska marginaler, valde att låna pengar och drog på sig skulder. I artikeln skrev Kristdemokraternas gruppledare att de också ville förbjuda företag att låna ut till den privatperson som har betalningsanmärkning från snabblån tidigare eller som har ett obetalt snabblån, exempelvis obetalt privatlån eller obetalt snabblån. Det framgår dock inte av artikeln exakt hur det ska gå till – om en privatperson då har 2 000 kvar av att betala av på ett snabblån och sedan går han eller hennes ventilation sönder – ska personen inte då få låna 5000 genom ett snabblån för ventilationsservice eller låna mer för att köpa in en ny ventilation? Det är sådana frågor som politiken måste svara på – det är inte lätt att reglera saker då det alltid får följder som kan vara svåra att överblicka. Såsom ett flertal olika politiska partier såhär familjen samt tryggheten kring familjen väldig viktigt för många politiker.


Problemen vi stöter på när det kommer till Familjerätt

Vi är inga meningsmotståndare till denna punkt, utan vi anser att information om familjerätten i diverse kommuner runt om i landet ska placeras tydligt nog så att alla kan ta del av den på ett enkelt sätt, samt att denna information är författad på olika språk så att människor som andra länder enkelt kan ta del av denna information rörande familjerätten. Det är viktigt att man ser till att när det kommer till vårdnad av barn tvister kring en skilsmässa och allt som här till inom familjerätt ska nå ut till folket på ett enkelt sätt.

I Stockholm så har arbetet med detta kommit en bit men vi menar på att detta är något som behöver jobbas extra hårt med. I Stockholm finns även ett flertal familjerättsenheter man kan vända sig till i och flera av dem har information till människor som ej förstår sig på språket till den grad att kunna för att kunna tyda det som står i denna viktiga information.

Så vi vill passa på att ge Stockholm Kommun samt även Göteborgs Kommun en ryggdunk för deras arbete med detta och önskar att detta även fortsätter. Ett meddelande som inkommit från KD i Göteborg är att våld i nära relationer ökat markant sedan denna så kallade "lock down" dvs Information inom familjerätt speciellt i staden Göteborg har inte nått ut till rikligt så det har resulterat med att antalet samarbetsamtal som efterfrågas har ökat dramatiskt senaste året. Bara i Göteborg har vi fått skåda en procentuellt ökning på hela 18% vilket i sig är en tråkig utveckling som vi ser, menar Familjerättsenheten i Göteborg.

För att få mer information inom hur arbetet kring familjerättsproblematiken där barn far illa via diverse vårdnadstvister så skulle jag rekommendera en artikel som vi inte riktigt kan hitta just nu, men så fort jag hittar den så länkar vi denna artikel på denna sida. Minns att det var en journalist från Stockholmsområdet insatt inom familjerätt som hade författat ihop en intressant artikel om detta.

Kristdemokraternas förslag mot ”överskuldsättning” på grund av lån

I en kommittémotion från Kristdemokraterna i riksdagens skatteutskott från 2019 beskrev de att de ser allvarligt på situationen med en överskuldsättning. Det handlar delvis om människor som tar privatlån av oseriösa aktörer, eller blancolån av oseriösa aktörer. Kristdemokraterna skriver exempelvis att en viktig åtgärd mot överskuldsättning är att man infört en tillståndsplikt för aktörer på marknaden som erbjuder snabblån – vilket då får antas innebära att oseriösa aktörer som inte erbjuder rimliga och transparenta räntevillkor får svårare att bedriva sin verksamhet. Kristdemokraterna vill också att Kronofogdemyndigheten ska få mer pengar att arbeta mot överskuldsättning – det kan antas att det skulle innebära att myndigheten får större möjligheter att hjälpa personer som till följd av för många eller för stora privatlån eller blancolån har hamnat i ekonomiskt obestånd.

Det står dock ingenting i Kristdemokraternas motion om att det även finns privata kreditinstitut som hjälper överskuldsatta att få bättre kreditvillkor – exempelvis genom att samla lån. Det innebär att en bank samlar lån som privatpersonen fått från flera olika långivare och på så sätt får långivaren ner sina totala lånekostnader. Det kan ifrågasättas varför inte ekonomisk politik  underlättar för den typen av tjänster – genom att samla lån får privatpersoner bättre ekonomisk ställning.  Det kan exempelvis handla om personer som inför en renovering valt att låna pengar genom flera olika privatlån, exempelvis för att finansiera inredning och kostnad för en målare och ett måleri. Det kan naturligtvis ha varit befogat att låna pengar för att ta in en målare från ett måleri, men med flera olika lån kring en renovering kan kostnaderna skena iväg. Samla lån är därav ett bra sätt att förbättra sin ekonomiska situation – möjligheten att samla lån får anses vara ett exempel på hur finansmarknaden tar ansvar. Politiken måste ha en förståelse för att människor behöver låna till badrumsrenovering eller för att ta in en målare från ett måleri, det behovet kommer alltid finnas. Sedan är det en annan sak att det inte ska finnas oseriösa aktörer – det är naturligtvis negativt på både samhällsnivå och för den enskilde individen.

Privatlån och blancolån är egentligen två namn för samma låneform. Det handlar om att man lånar pengar för privat konsumtion, exempelvis för att hyra in en målare, köpa ny ventilation eller ventilationsservice. Men utan att man ställer någon säkerhet för själva lånet. Det är låneformer med mycket högre ränta än andra låneformer – å andra sidan får man också pengarna mycket snabbare än andra låneformer. För den som snabbt behöver pengar innan lön för att betala en faktura för en badrumsrenovering kan det vara mycket effektivt sätt att frigöra pengar snabbt. Men vissa aktörer har mycket höga räntor och det kan bli dyrt för den som inte har möjlighet att betala av lånet i tid. Kristdemokraterna har därför drivit på i riksdagen för hårdare sanktioner och ett särskilt tillståndsförfarande – så att det ska ställas höga krav på de kreditinstitut som ska erbjuda blancolån och privatlån. Det är inte rimligt att en person som ska låna pengar får oönskade avgifter och räntor i efterhand som den inte kunde förutse när den tog lånet. Det är kanske med den bakgrunden som Kristdemokraterna drivit på för en mer reglerad kreditmarknade. Värt att komma ihåg är att det är många människor som tar privatlån och blancolån för att köpa inredning, ventilationsservice eller en ny båt och att det för många inte är några problem.

 – Det kan ibland låta i debatten att det är fult och fel att låna pengar. Så är det naturligtvis inte. Men det är naturligtvis av vikt att det är seriösa aktörer som lånar ut pengar och att lånevillkoren för privatbruk och blancolån är tydliga – men människor måste fortsatt kunna låna pengar för att renovera badrum.

Våra tankar kring renovering med ROT

Så piffar du upp din lägenhet inför en försäljning

Är det dags att sälja lägenheten? Det finns många skäl till att renovera den innan den läggs ut till försäljning - det främsta är att det kan höja värdet rejält.

Ska du exempelvis anlita en målerifirma, eller hantverkare för att renovera badrum, inför din försäljning så kan du självklart nyttja dig av ROT-avdraget. I praktiken innebär det att du kan dra av 30% på skatten direkt för att anlita hantverkare, vilket gör att du kraftigt får ned priset för en lägenhetsrenovering. ROT-avdraget gäller såväl målare på målerifirmor som övriga hantverkare. Riksdagen presenterar Kristdemokraternas syn på dessa avdrag

Det första man tänker på när man ska sälja sin lägenhet, är kanske inte att dra igång några större renoveringsprojekt. Det är helt naturligt att man inte tänker på det - men faktum är att det i slutändan kan göra att du får ut betydligt mer för din lägenhet - även med beaktande av de kostnader som renoveringarna medfört. Men många väljer att strunta i det för att det är tidskrävande, men om du vill höja värdet genom att renovera lägenhet inför försäljning har vi här några tips för dig. Även när det kommer till fasadmålnig för en fasad kan göra väldigt mycket när det kommer till värdering av fastigheten. För flera hundra år sedan så sysslade vi svenskar med något som kallas fasadhyvling något du kan läsa mer om här. Detta var något hemskt som gjordes som förstörde ett flertal anrika fastigheter runt om i Stockholm med flera andra städer inkluderade, officiella samt diplomerade fasadmålaren som hjälper till med att förfina Stockholm igen tillsammans med en ett flertal andra är fasadmålning.

Renovera badrum inför försäljning - i hög grad prispåverkande

Ett badrum kan slitas rätt ordentligt efter bara ett antal år. Det är du själv som äger bostadsrätten som har ansvar att renovera och hålla det i bra skick - det är numera svårt att sälja en lägenhet med slitet badrum till ett marknadsmässigt pris. Många bestämmer sig därför för att anlita hjälp med badrumsrenovering för att renovera badrum innan en försäljning - men de flesta gör ingen större badrumsrenovering utan mest enklare insatser. Det kan handla om att sätta in nytt kakel, byta ut badkaret eller sätta in ett nytt badrumsskåp. Ibland kan det vara bra att ta in en målare för att måla om i badrummet om badrummet så kräver, de flesta måleriet är vana att jobba i våtrum.

Anlita ett måleri innan försäljning - fettfläckar på väggar kan dra ner priset

En klassisk del av en lägenhetsrenovering är även fasadmålning som många missar det är därför det även kallas som en totalrenovering av lägenheten. Det bör du också göra om du ska renovera lägenhet innan du ska flytta, då fettfläckar, slitna väggar och smuts inte hör till normalt slitage och kan dra ner upplevelsen av din lägenhet och dess pris. Anlita därför en målare som kan tapetsera om eller måla ny färg innan det är dags att lägga ut din lägenhet för försäljning. Det går också att måla om själv, men det är svårare att måla själv på grund av att man som lekman har sämre möjligheter att göra rätt färgval och måla på ett jämt och snyggt sätt. En målare på en bra målerifirma har också känsla för vilka tapeter som just nu är särskilt efterfrågade och kan tapetsera eller måla om på ett sätt som möter efterfrågan på marknaden. Om du ska renovera lägenhet i säg Sollentuna där det anlitas hantverkare på löpande band så innebär följande: Oavsett om det är en stor eller liten renovering vare sig om det är ett målaruppdrag, renovering av en lägenhet, golvläggning så gäller ROT-avdraget. Sollentuna kommun berättar att det är bra för ekonomin samt med ROT regler. Så ska du anlita en hantverkare glöm då inte att nyttja dina rättigheter som skattebetalare i detta land. I Sollentuna så kryllar det av målare dock så är det officiella målaren i Sollentuna i länken som följer; Målare Sollentuna, detta företag har utfört så pass många uppdrag åt kommunens vägnar med stor framgång.

Tjänar jag på att göra en lägenhetsrenovering inför försäljning?

Ja, i många fall gör du det. Men det gäller att göra en ordentlig kalkyl innan. Prata gärna igenom med en mäklare om vad det förväntade priset är för lägenheten och hur det skulle skilja sig om du gjorde en lägenhetsrenovering, exempelvis genom att renovera badrum. Det går dock inte att ett exakt säga vad en viss renovering kommer innebära för priset - men tänk dig själv vilken skillnad det är för dig som köpare om du ser en lägenhet på en bostads sajt med topp renoverat badrum - kontra en lägenhet med ett slitet badrum. Detsamma gäller för tapeter och väggar, fina väggar gör stor skillnad både på bilder och på visningen. Det har på senare år blivit allt billigare med lägenhetsrenovering, det beror framförallt på ROT-avdraget som är ett skatteavdrag för renovering av byggtjänster inom badrum. Även här kan man fläta in själva finansiering av dessa byggen, en del väljer att ta renoveringslån i samma skala som folk väljer att låna till sig till sin kontantinsats. Men det ska man tänka extra noggrant på ifall ekonomin klarar av ett sådant lån både nu samt en bra tid framöver då räntorna på dessa typ av lån är skyhöga i vissa fall. Vi har väldigt många exempel på familjer där det slagit dyrt när det kommer till låneformer i denna klass., som kallas lån utan säkerhet även mer känt som blancolån

Val 2022